top
logo
Povinne zverejnovanie

Prehľad právnych predpisov, pokynov

(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)

Obec Mikušovce v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 písm.  zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk, na základe ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a povinnosti osôb k obci Mikušovce.
Právne predpisy:
•    Ústava Slovenskej republiky
•    zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
•    zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
•    zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
•    zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 
orgánov v znení neskorších predpisov
•    zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné           stavebné odpady v znení neskorších predpisov
•    zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a o stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
•    zákon SNR č. 372/1990 Tb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
•    zákon č. 9/2010 Zb. o sťažnostiach
•    zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov
•    zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnosteneckom podnikaní v znení neskorších predpisov
•    zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
•    zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
•    Ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú 
obecného zriadenia.


bottom

Založené na Joomla!. Designed by: website hosting prices budget hosting Valid XHTML and CSS.